Izusia12

12 tekstów – auto­rem jest Izu­sia12.

Am­bicją sięga­my wyżej nieba , ale los nasz jest cieńszy od pa­pieru . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 stycznia 2011, 20:26

Pa­miętaj ,
że wszys­tko , co uczy­nisz w życiu , zos­ta­wi ja­kiś ślad.
Dla­tego miej świado­mość te­go , co ro­bisz . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 grudnia 2010, 14:52

Ciesz się dniem bo może ta­kiego już nie być ! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 grudnia 2010, 07:09

Po­magaj in­nym wte­dy i oni będą ci po­magać ..... ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2010, 17:20

Jedząc chleb podziel się z in­ny­mi ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 grudnia 2010, 09:25

Sa­mot­ność uczy nas dob­re­go życia ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 grudnia 2010, 11:49

Każdy płomień jest naszą nadzieją , choć cze­kamy długo ... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 grudnia 2010, 09:43

W życiu by­wa tak , że raz jest się smut­nym a in­nym ra­zem zaś we­sołym ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2010, 14:10

Ser­ca in­nej oso­by nie ku­pimy za żad­ne skar­by ,
ta oso­ba sa­ma je ofe­ruje ! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 grudnia 2010, 15:56

Każdy ma swe­go Anioła Stróża
który nad nim czu­wa ...
ale diabeł też jest ...! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 grudnia 2010, 10:43

Izusia12

Izusia12

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność